ZŠ Rohatec - úvod

Řád školní družiny

 

ŠD při Základní škole a mateřské škole v Rohatci, příspěvkové organizaci

Vnitřní řád školní družiny

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení – školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Vnitřní řád je důležitý dokument, který upravuje:

 1. podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve ŠD a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 2. provoz a vnitřní režim školní družiny,
 3. podmínky zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí a jejich ochraně před sociálně

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 1. podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí.

Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s Vnitřním řádem ŠD provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD a zákonní zástupci potvrdí seznámení podpisem na přihlášce do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění poslední změny vyhláškou č.279/2012 Sb., v platném znění.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedeným ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné docházce.

Specifikace činnosti ŠD – školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezičlánek mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování. Je školským zařízením pro zájmové vzdělávání, které je dobrovolnou a nepovinnou součástí školní docházky.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1. Práva žáků

 • Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťovaných školní družinou,
 • Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo řediteli školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti,
 • Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře,
 • Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,
 • Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti, být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině

1.2.Povinnosti žáků:

 • Pro přihlášené žáky je docházka povinná, podmínky odchodu a rozsah docházky jsou stanoveny v Zápisním lístku.
 • Dodržovat Školní řád, Vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni na začátku i v průběhu školního roku.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a ŠD vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.
 • Informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 • Oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnosti žáka a změny v těchto údajích.
 • Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo.
 • Řádně pečovat o své osobní věci, nenosit do družiny cenné věci, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním. Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů. Mobilní telefony, fotoaparáty a audiopřístroje nelze ve ŠD používat.

Za cenné předměty vychovatelky neručí.

 • Žák se ve ŠD chová slušně k dospělým i jiným žákům školy.
 • Žák nenosí do ŠD předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
 • Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto předpisem.
 • Při porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi až ukončit docházku do školní družiny.

Škola neprodleně oznámí porušení vnitřního řádu ŠD prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonným zástupcům a zaznamená je do dokumentace školy.

 • Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • Žáka je možné ze ŠD vyloučit, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svou nebo ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů

( neuhrazení úplaty za zájmové vzdělávání).

1.3. Práva zákonných zástupců

 • Na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání žáka
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.
 • Být přítomni na jednání při řešení výchovných problémů žáka v přítomnosti vedoucí vychovatelky, vychovatelky, třídního učitele, výchovného poradce, zástupce ředitele.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.
 • Ukončit docházku žáka do ŠD výhradně písemnou formou.

1.4. Povinnosti zákonných zástupců

 • Řádně a pravdivě vyplnit přihlášku do ŠD, sdělit písemně rozsah docházky žáka a způsob odchodu dítěte z družiny, zplnomocnit jiné osoby k vyzvedávání žáka. Tyto údaje jsou zaznamenány v přihlášce.
 • Informovat o změně základních údajů v přihlášce.
 • Oznamovat další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích (svěření péče pouze jednomu z rodičů z rozhodnutí soudu, zákaz vydávání žáka jednomu z rodičů z rozhodnutí soudu, aj.)
 • Zajistit pravidelnou docházku žáka do družiny podle rozpisu v přihlášce a nepřítomnost žáka písemně omluvit.
 • Informovat o změně vyzvedávání žáka jinou osobou, změnu provést písemně do přihlášky.
 • Sdělit vychovatelce písemně změny docházky nebo způsobu odchodu žáka z družiny.
 • Uhradit úplatu za zájmové vzdělávání ve ŠD.
 • Rodiče nevstupují do prostoru šaten a oddělení.
 • Zákonní zástupci přebírají plnou odpovědnost za žáka v momentě jeho odchodu ze ŠD

2.Provoz a vnitřní režim

2.1.Provoz ŠD:

 • Provoz ŠD je pondělí až pátek od 11.00 hod. do 16.00 hod.
 • Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Ředitel stanovuje touto směrnicí

             nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh    

             vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto :

  • Při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD – max. 30 žáků.
  • Při vycházkách po běžných trasách v okolí školy - max. 25 žáků.
  • Při pobytu na hřišti v areálu školy – max. 30 žáků.
  • Při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob
 • Užívané místnosti ŠD
 • tělocvična
 • učebny ICT
 • hřiště
 • sportovní areál u školy
 • Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.
 • V docházkovém sešitě je zaznamenávána docházka účastníka zájmového vzdělávání do ŠD.

2.2. Docházka do ŠD

 • Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením p.vychovatelek.
 •  Na nepovinné předměty a kroužky budou děti uvolňovány dle potřeby na základě písemného sdělení rodičů. Děti si ve ŠD vyzvedne vyučující nebo vychovatelka daného kroužku.
 • Učitelé a vedoucí kroužků předávají děti vychovatelce do ŠD po skončení zájmového kroužku.
 • Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit.
 •    Na oběd do školní jídelny chodí žáci společně s p.vychovatelkou, dodržují zásady hygieny a správného stolování. Na oběd odchází se svojí třídou a vyučujícím, po obědě přijdou do ŠD na základě písemného souhlasu rodičů.
 • Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vychovatelek ŠD.
 • Organizace jednotlivých dnů je zpracována v Organizačním řádu pro příslušný školní rok.
 • ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat

Zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Činnost v těchto kroužcích, pro žáky nezapsané k pravidelné docházce do ŠD.

 • Provoz ŠD končí v 16.00 hod. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči, vychovatelka telefonicky kontaktuje rodiče žáka a osoby zplnomocněné k vyzvednutí dítěte. Pokud je tento postup bezvýsledný

a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,

b ) na základě předchozí dohody s městským úřadem kontaktuje pracovníka

   městského úřadu,

c ) požádá o pomoc Policii ČR.

 3.Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

3.1. Do ŠD přihlásí rodiče žáka písemnou přihláškou na celý rok.

3.2. Vedoucí vychovatelka zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací

       rodičům, vyřizování námětů a stížností.

3.3. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

3.4. V docházkovém sešitě je zaznamenávána docházka účastníka zájmového vzdělávání  

       do ŠD.

4. Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD

4.1. Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je 300 Kč za pololetí a je vybírána  

       pololetně.

4.2. Podle ustanovení § 123 odst.4 zákona č.561 / 2004 Sb., o předškolním, základním,

       středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ředitel školy rozhoduje

       o snížením nebo prominutím úplaty.

4.3. Na úlevu není právní nárok.

4.4. Viz. Vnitřní předpis, kterým se stanoví výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD.

4.5. Pokud za žáka není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení

       žáka ze zájmového vzdělávání ze školní družiny.

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5.1. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

5.2. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Rozsah pobytu žáka v ŠD se řídí sdělením rodičů na zápisním lístku.

5.3. V ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí

6.1. Všichni účastníci zájmového vzdělávání se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Účastníkům není povoleno v době mimo provoz ŠD zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou účastníci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků zájmového vzdělávání v první hodině prvního dne docházky účastníků zájmového vzdělávání ve ŠD a dodatečné poučení účastníků, kteří při poučení chyběli, provedou o tom písemný záznam do třídní knihy. Škola odpovídá za účastníky zájmového vzdělávání v době dané provozní dobou družiny.

6.2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám každého jednotlivce a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

6.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožárními předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav účastníků a v případě náhlého onemocnění účastníka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého účastníka. Nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

Při úrazu poskytnou účastníkovi nebo jiné osobě první pomoc a zajistí ošetření lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.    

6.4. Škola odpovídá za účastníky v době dané provozní dobou ŠD. Účastník může být uvolněn z činnosti ŠD pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby.

6.5. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Účastníci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

6.6. Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků ve ŠD odpovídají vychovatelky nebo zastupující zaměstnanci.

6.7. Účastníci jsou povinni hlásit vychovatelce veškeré úrazy a viditelné změny v objektu ŠD (tekoucí voda, mokrý povrch,…). Účastníci nesmí svévolně manipulovat s kohoutky rozvodů vody, plynu, elektřiny, topení a jinak poškozovat majetek ŠD.

6.8. Účastníci nenosí do ŠD cenné věci. Ve ŠD mají účastníci vhodné převlečení pro pobyt venku nebo v tělocvičně a přezůvky.

6.9. Účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnost při hrách – používání sportovního zařízení a náčiní v tělocvičně je možné jen v přítomnosti vychovatelky a s jejím souhlasem. Odchod účastníků z prostor ŠD (do šatny, na WC…) je umožněn pouze se souhlasem vychovatelky.

7. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků, ukládání osobních věcí.

7.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

7.2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání skřínek, tříd.

7.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí.     

7.4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

7.5. Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

7.6. Při nahlášení krádeže žákem se o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc se předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR – ohlášení provádí poškozený, resp. jeho zákonný zástupce), nebo žák bude poučen, že má tuto možnost.

8. Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:                

 1. písemné přihlášky účastníků (zápisní lístky); jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
 2. Přehledy výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení, včetně docházky dětí
 3. celoroční plán činnosti
 4. roční hodnocení práce školní družiny- akce, projekty a další aktivity ŠD- jako podklad pro výroční zprávu školy,
 5. vnitřní řád školní družiny, organizační řád
 6. knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů – je uložena v kanceláři školy.
 7. Školní vzdělávací program rozpracovaný do týdenních plánů nebo projektů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vychovatelka školní družiny.

9.3. Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.

9.4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 5. 10. 2017

Vnitřní řád ŠD je závazný pro zaměstnance školy a účastníky zájmového vzdělávání a jejich rodiče/ zákonné zástupce.

V případě potřeby bude doplňován a upravován písemnými dodatky.

V Rohatci 4. 10. 2017

 …………………………………….

Mgr. Bc. Zbyněk Andrýsek

ředitel školy

Please publish modules in offcanvas position.