Základní škola a Mateřská škola Rohatec

Jídelníček - karta strávníka Žákovská knížka škola škola 518 359 263 mateřská škola mateřská školaa 511 117 865 jídelna jídelna 518 359 252

Škola / O škole

Základní škola a mateřská škola Rohatec je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, zřizovatelem je obec Rohatec. Škola se nachází v centru obce, v příjemném prostředí parku. Obec má asi 3,5 tisíce obyvatel.  

V letošním roce navštěvuje základní školu 220 žáků a mateřskou školu 100 dětí.

Zkladní škola má devět ročníků. Vyučování probíhá podle učebních osnov dle vzdělávacího programu základní škola a školního vzdělávacího programu. Dlouhodobou koncepcí školy jsou prvky projektu "Zdravá škola". Hlavním cílem je harmonický rozvoj osobnosti dítěte s respektováním jeho individuality v bezpečném prostředí, naplňování preventivního programu sociálně patologických jevů a šikany, zlepšení vztahů ve škole (mezi žáky, žáky a učiteli, žáky a vedením školy, školou a rodiči). Ke sdělení osobních problémů každého žáka slouží schránka důvěry. Realizací adaptačních pobytů a pracovních soustředění z matematiky a anglickéh jazyka posilujeme kladnou motivaci k zapojení do pozitivního formování postojů, učíme žáky diskutovat, obhajovat své názory a postoje, komunikovat v anglickém jazyce a všestranně rozvíjet jejich osobnost. Škola prostřednictvím plánovaných akcí a projektů se snaží každému žákovi najít si své místo v kolektivu třídy.

Škola organizuje školní výlety, návštěvy divadelních představení ve Zlíně, Brně a Uherském Hradišti, exkurze související s výchovně vzdělávací činností školy, projekty a projektové dny, řadu výchovně vzdělávacích akcí školní družiny a aktivně se zapojuje do soutěží,olympiád, včetně celorepublikových (logická olympiáda, soutěž "Jáma lvová" (pořádá ČVUT Praha) a akcí ostatních škol.

Každý rok mají žáci možnosti přihlásit se do zájmových kroužků, které jsou zaměřeny podle aktuální nabídky a zájmu dětí. 

V mateřské škole jsou organizována pravidelná setkání předškoláků a jejich rodičů, která jsou zaměřená na předškolní přípravu, ale také na seznámení s prostředím školy a s třídním učitelem budoucí první třídy. V minulém školním roce se uskutečnila tři setkání předškoláků a jejich rodičů na téma "Jak rozvíjet předmatematické představy".

Intenzivní spolupráce je navázaná s Policií ČR, Městskou policií Hodonín, Hasičským sborem v Rohatci. Škola dvakrát ročně pořádá pro žáky třetích a čtvrtých ročníků teoretickou a praktickou dopravní výchovu, ve druhém a třetím ročníku žáci mají v rámci tělesné výchovy výuku plavání a každoročně je pro žáky 2. stupně organizován lyžařský výcvik v Jeseníkách.

Významnou formou dlouhodobého projektu je spolupráce s Katedrou matematiky Pedagogické fakulty v Olomouci. Škole byl udělen statu "Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci".

Personální obsazení školy je zajištěno kolektivem plně kvalifikovaných pracovníků. Při škole je ze zákona zřízena Rada školy, která se schází pravidelně dvakrát ročně a je přínosem při řešení důležitých záměrů školy. Aktivně pracuje Spolek rodičů a přátel školy Rohatec, je pomocníkem při organizování akcí školy a mnohé akce také sám organizuje a finančně zajišťuje.

Nově zrekonstruovaná budova školy skýtá žákům moderní a příjemné prostředí, kterého mohou využívat také v odpoledních hodinách pro mimoškolní činnost. Součástí areálu školy je i autobusová zastávka, kterou využívají dojíždějící žáci z Rohatce - Kolonie a Soboněk. Škola je plně bezbariérová, má dva výtahy a posuvnou plošinu. V současnosti je využíváno deset kmenových tříd a dvě oddělení školní družiny s kapacitou šedesát žáků. Zázemí školy poskytuje také odbornou učebnu chemie a fyziky, jednu učebnu informatiky, učebnu výtvarné výchovy a  učebny cizích jazyků pro 1. a 2. stupeň. Ve škole je cvičná žákovská kuchyně a knihovna.

Součástí nové moderní tělocvičny se čtyřmi šatnami a sprchami je velký gymnastický sál se zrcadlovou stěnou. Ke škole patří i přilehlý sportovní areál. Tělocvična i areál jsou v odpoledních hodinách využívány občany obce.

Při rekonstrukci byla vybudována i nová školní kuchyně, která je vybavena nejmodernějším zařízením, což umožňuje přípravu zdravé stravy. Školní jídelna poskytuje možnost stravování i cizím strávníkům. Žáci mají možnost objednat si také svačinky, je zajištěn pitný režim. Stravování probíhá v souladu se zásadami zdravé výživy.

Škola pravidelně seznamuje veřejnost se svými akcemi a úspěších prostřednictvím Rohateckého zpravodaje, obecního čtvrtletníku.

Škola - žáci, pedagogičtí i nepagogičtí zaměstnanci se všemi silami snaží přispět k vytvoření harmonického prostředí bez komunikačních bariér, podporovat kolektivní práci a dobré vzájemné vztahy. Jen v takovém prostředí se mohou vzdělávat děti, může se rozvíjet jejich individualita a tvořivost.

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Školní 50, 696 01 Rohatec

Sekretariát 518 359 263

Mateřská škola 511 117 865

Školní jídelna 518 359 252

Školní družina 518 325 098